Nowości

Odpowiedź na wykłady Dave Hunta o Kalwinizmie

Artykuły » Odpowiedź na wykłady Dave Hunta o Kalwinizmie


Odpowiedź na wykłady Dave Hunta o Kalwinizmie pt.: "Cóż to za miłość - fałszywy obraz Boga w kalwinizmie"

Ostatnio z niemałym szokiem odkryłem w Internecie wykłady znanego protestanckiego apologety Dave Hunta na temat kalwinizmu, zatytułowane „Cóż to za miłość?” (What love is this?) opatrzone podtytułem: „Fałszywy obraz Boga w kalwinizmie”. Ponieważ jestem prezesem Towarzystwa Upowszechnienia Myśli Reformowanej, więc poczułem się wezwany niejako do tablicy. Słuchając wykładów uderzyło mnie szczególnie jedno – wyglądający wręcz na brak uczciwości ze strony mówcy i autora zupełny brak obiektywizmu. Niestety, choć to bardzo smutne, muszę przyznać rację osobom i instytucją, które wstrzymały wsparcie dzieła i służby Hunta. Powodem takich działań nie jest atak na kalwinizm, co sugeruje w wykładzie Hunt, lecz jego rodzaj, który osobiście trudno jest mi uznać za uczciwy. Tak, jak wcześniej miałem szacunek dla Hunta, jego odwagi oraz obiektywizmu, tak teraz wszystko to prysło w jednaj chwili. „Kobieta Jadąca na Bestii” – cóż za finezja i biblijna konsekwencja Hunta! A tu…? Sami zobaczcie.

Dla porządku podaję, że cyfra rzymska, to część filmu, a cyfry arabskie, to kolejne jego minuty i sekundy.

I 6:10 Hunt twierdzi: „Nie będąc kalwinistami nie jesteście w ogóle chrześcijanami.” – Oczywiste kłamstwo, do tego nie poparte żadnym dowodem.

I 6:48 Cytat, że pięciopunktowy kalwinizm jest osnową ewangelii, a po nim stwierdzenie, jakoby kalwiniści twierdzili, że pięciopunktowy kalwinizm jest treścią ewangelii. Czy osnowa, to jest to samo co treść? (Patrz również odpowiedź II 28:19.)

I 10:07 Pomieszanie pojęć. Hunt buduje karkołomne twierdzenie, że poprzez samą swą nazwę „teologia reformowana” kalwiniści próbują zawłaszczyć całą reformację. Oczywiste kłamstwo.

I 11:30 Próba zdyskredytowania Westminsterskiego Wyznania Wiary na podstawie faktu, iż powstało ono z inicjatywy polityków. A co to ma do treści? To tak jakby próbować dyskredytować treść Biblii króla Jakuba, tylko dlatego, że przekład ten powstał z inicjatywy króla Jakuba I Stuarta.

I 14:08 Próba przypisania kalwinizmowi zmiany postawy znanego kaznodziei na morderczą wobec innych wyznań. Niestety Hunt popisał się kolejny raz brakiem dowodów.

I 15:00 Wypowiedź Hunta: „Na ironię zakrawa fakt, że dzisiaj większość baptystów, to kalwiniści” Czyżby Hunt nie znał historii? Od początku ruch baptystyczny łączył teologię reformowaną z anabaptystycznym podejściem do spraw rodziny oraz sakramentów, a także purytańskim podejściem do kwestii uświęcenia życia. Czyżby nie znał Londyńskiego Wyznania Wiary z 1689 roku<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->?

I 16:18 Hunt twierdzi: „Oni byli prześladowani za odrzucenie kalwinizmu”. Brak pokrycia w przedstawionym przez niego materiale dowodowym.

I 17:45 Wypowiedź Hunta: „Kalwinista pod pojęciem całkowitej deprawacji rozumie niemożność… by uwierzyć ewangelii”. Doktryna reformowana naucza, że całkowita deprawacja skutkuje niemożnością uwierzenia ewangelii, a nie jest z nią tożsama. Człowiek upadły nie może uczynić niczego dobrego, gdyż jego wolności woli jest ograniczona, co spowodowane jest grzechem, odziedziczonym po praojcu, który wówczas gdy miał wolną wolę wybrał zło. Skoro nie może uczynić niczego dobrego, to tym bardziej uwierzyć. (1Mjż 6:5; Jr 17:9; Rz 3:10-19.23; 5:12-21; Tt 1:15; Mt 15:19; Rz 8:7. Kol 1:2; Jk 1:14; Iz 64:6)

I 20:35 Hunt zarzuca, że dzieci na szkółce niedzielnej czytając J 3:16 nigdy nie mogą dojść do doktryny o ograniczonym przebłaganiu. No może dzieci nie, ale wierzący z tak dużym doświadczeniem powinien zauważyć, że w samym J 3:16 oraz sąsiednim 3:15 wiara jest cechą zastaną zbawionych od zginienia. Całe to zdanie jest stwierdzeniem, a jeśli do tego dodać, że wiara jest darem Boga… (Rz 12:3; 1Pt 1:21; Hbr 12:2, itd.). Chciało by się odpowiedzieć Huntowi: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?

I 22:12 Hunt mówi: „Wielu kalwinistów zaprzecza, że człowiek posiada wolę.” Proszę o dowody na to twierdzenie. Czyżby konfabulacja?

I 22:58 Hunt mówi: „nie jest specjalnie łaskawe, jeśli ktoś jest do czegoś zmuszany…” w kontekście doktryny o nieodpartej łasce. Kompletne niezrozumienie. Doktryna o nieodpartej łasce nie mówi, że Bóg zmusza ludzi do przyjęcia zbawienia. Ona mówi, że Bóg skutecznie przekonuje wybranych używając w tym celu ich woli. Zbawienie jest wyłącznym dziełem Boga, jednak nie odbywa się bez nas, lecz właśnie w nas. Jak Bóg tego dokonuje? Nie mam pojęcia, ale z pewnością używa w tym dziele naszych myśli, Słowa Bożego, świadectwa innych wierzących, itp. wydaje mi się, że sprawa wygląda podobnie jak z natchnieniem Biblii, która jest jednocześnie 100% autorstwa Boskiego oraz 100% autorstwa ludzkiego. Albo inaczej. Z nauki o zbiorach: wola człowieka jest zbiorem skończonym, a wola Boga nieskończonym, który zawiera wszystkie skończone wole ludzkie. W żadnym wypadku nie może być mowy o pogwałceniu ludzkiej woli. Raczej chodzi o jej uwolnienie od zniewolenia grzechem, gdyż w tym stanie nie działa ona poprawnie i nie jest zdolna do uwierzenia.

I 23:58 Porównanie kalwinizmu z Islamem. Po prostu chamstwo. Pozostawiam bez odpowiedzi.

I 24:37 Na podstawie historii z Eunuchem (Dz 8:36-37) Hunt stwierdza, że mamy tu problem z wolą. No, jeśli nie rozumie się, czym jest wiara, to rzeczywiście można mieć problem. Odsyłam ponownie do I 20:35.

I 26:01 Cytat: „Kalwinizm bardzo mocno podkreśla, że człowiek nie posiada woli”. Stwierdzenie bez pokrycia. Teologia reformowana podkreśla, że człowiek posiada wolę zniewoloną grzechem, o czym wyżej już pisałem. Czyżby kolejna konfabulacja?

I 26:37 Hunt twierdzi, że „kalwinista wierzy, że jest zbawiony gdyż jest jednym z wybranych”. Który kalwinista? Hunt po prostu zmyśla. Oczywiście, że Boże wybranie jest elementem składowym Bożego planu zbawienia, jednak skąd jakikolwiek człowiek może wiedzieć, że jest przedwiecznie wybrany? Czytelnika odsyłam w tym temacie do Listu do Efezjan oraz Listu Rzymian, szczególnie Rz 8:28-33. Każdy chrześcijanin poznaje swoje zbawienie po świadectwie, które ma w sobie, a które składa Duch Święty (Rz 8:1-17) oraz po ewidentnym zwycięstwie nad grzechem (1J 5:18) przejawiającym się tym, że …grzech nad wami panować nie będzie (Rz 6:14).

I 30:00 Hunt atakuje kalwinizm atakując Augustyna z Hippony. Równie dobrze mogę zaatakować Hunta atakując Pelagiusza, albo Jezuitów, którzy są czymś w rodzaju arminian w łonie katolicyzmu. Czy to jest uczciwe? (Patrz również odpowiedź na II 28:19)

I 36:59 Hunt podnosi kwestię chrztu niemowląt jako podobnież integralną część doktryny reformowanej. Czy zauważyliście, że sam wcześniej powiedział, że wielu baptystów obecnie jest kalwinistami? (Patrz I 15:00) Wnioski pozostawiam czytelnikowi.

37:10 Hunt oskarża kalwinizm o związki z katolicyzmem. Jeśli wiara jest decyzją człowieka, jak wydaje się twierdzić Hunt oraz człowiek jest zdolny aby taką decyzję podjąć, to zbawienie staje się współ zasługą człowieka, który uwierzył. Nie tylko że jest to niebiblijne nauczanie (patrz Ef 2:8-9), lecz dosyć bliskie nauczaniu katolickiemu, w którym element uczynkowości, bądź wręcz kwestia zasługiwania na łaskę, albo bycia jej godnym wydaje się być centralnym elementem soteriologii. Kto więc niebezpiecznie zbliża się do katolicyzmu?

37:35 Ponowny atak na Augustyna, tym razem poprzez postać Konstantyna. Można by odpowiedzieć atakiem na Ignacego Loyolę poprzez papieża Pawła III, który utrzymywał nielegalny związek z rzymską arystokratką, z którą miał trzech synów i jedną córkę. Swoimi dziećmi obsadził on większość ważnych urzędów w Rzymie. Czy to cokolwiek mówi odnośnie tego, w co wierzy Dave Hunt?

I 41:00 Hunt mówi: „Jan Kalwin kazał by was wybatożyć i torturować. (…) Oni… spalili ponad 60 osób w Genewie rządzonej przez Jana Kalwina”. Proszę o dowody na to, że Genewą kiedykolwiek rządził Jan Kalwin. Miastem rządzili w tym czasie rajcy miejscy.

I 41:40 „Jan Kalwin wierząc, że Bóg umieszcza ludzi w niebie wbrew ich woli…” A gu, gu, gu…

I 41:45 Wypowiedź: „…Boga nie obchodzi, że miliony, a nawet miliardy ludzi idą do piekła.” w kontekście wiary Kalwina. Jan Kalwin napisał wiele książek. W której wyraża taką opinię? To jest tzw. sofizmat słomianej kukły. Działanie takie polega na takim ukształtowaniu poglądów przeciwnika w dyskusji, że stają się one w oczywisty sposób absurdalne. Z taką kukłą łatwo jest walczyć i Hunt to właśnie robi. Opinii Czytelnika pozostawiam ocenę odnośnie uczciwości takiego zabiegu. Oczywiście, że Bóg nie ma radości z tych, którzy idą na potępienie i nikt chyba nie twierdzi inaczej. On okazuje im litość oraz daje im niczym niezasłużone dary dopóki żyją. Później jednak otrzymują to, na co wszyscy zasługujemy, czyli sprawiedliwość.

I 42:45 Hunt zarzuca osobiście Kalwinowi, że torturował ludzi. Uprzejmie proszę o dowody.