Kalwinistyczny system szczególnie podkreśla pięć różnych doktryn. Są one powszechnie znane jako „Pięć Punktów Kalwinizmu” i są one głównymi filarami, na których cała budowla spoczywa. W tej sekcji zbadamy każdą z nich, udzielając biblijnej podstawy i argumentów, które dowodzą każdej z nich. Następnie rozważymy zastrzeżenia, które powszechnie wnosi się przeciwko nim.

Jak zostanie to pokazane, Biblia zawiera obfity materiał dla rozwinięcia każdej z tych doktryn. Ponadto, nie są to wyizolowane i niezależne doktryny lecz są one tak wzajemnie powiązane iż tworzą prosty, harmonijny i spójny system; sposób w jaki one są dopasowane do siebie jako składowe części dobrze uporządkowanej całości zyskuje podziw myślicieli z wszystkich kierunków teologicznych. Jeżeli udowodni się prawdziwość jakiejkolwiek z nich, wszystkie pozostałe pojawią się jako logiczne i konieczne elementy systemu. Jeśli dowiedzie się fałszywość którejkolwiek z nich, cały system musi zostać odrzucony. Doktryny te są doskonale do siebie dopasowane. Są one powiązane z sobą tak wieloma ogniwami, że żadna z nich nie może zostać usunięta bez pozbawienia wiarygodności i obalenia całego ewangelicznego planu zbawienia przez Chrystusa. Nie można wyobrazić sobie takiej zgodności powstającej li tylko przez przypadek, bo też nawet nie byłoby to możliwe, gdyby te doktryny nie były prawdziwe.

Niech zostanie to dobrze zrozumiane że, w tej książce, nie proponuję dyskusji na temat szczegółów innych doktryn Pisma Świętego, akceptowanych przez ewangeliczne chrześcijaństwo lecz chcę przedstawić i obronić te, które są charakterystyczne dla systemu kalwinistycznego. Jeżeli nie zostaną one zachowane w pamięci to większość prawdziwej mocy i piękna charakterystycznego dla kalwinizmu zostanie zagubione i tzw. „Pięć Punktów Kalwinizmu” – które historycznie i w rzeczywistości są przeciwieństwem tego co można by nazwać ‘Pięcioma Punktami Arminianizmu‘ – przyjmie nadmierne znaczenie w tym systemie. Zatem niech czytelnik strzeże się przed zbyt ścisłym identyfikowaniem Pięciu Punktów z kalwinistycznym systemem. Chociaż są one istotnymi jego elementami to cały system w rzeczywistości ma znacznie większą zawartość. Tak jak zostało to przedstawione we wprowadzeniu, Westminsterskie Wyznanie Wiary jest wyważoną deklaracją zawartości reformowanej wiary lub kalwinizmu i nadaje ono właściwe znaczenie innym chrześcijańskim doktrynom.

Pięć Punktów być może można łatwiej zapamiętać gdy są one związane z wyrazem T–U–L–I–P (tulipan).

T – TOTAL INABILITY (całkowita niezdolność);

U – UNCONDITIONAL ELECTION (bezwarunkowe wybranie);

L – LIMITED ATONEMENT (ograniczone przebłaganie);

I – IRRESISTIBLE (EFFICACIOUS) GRACE (nieodparta lub skuteczna łaska);

P – PERSEVERANCE OF THE SAINTS (zachowanie świętych).

Podobne wpisy