Nowości

Przyczyny zbłądzenia

Artykuły » Przyczyny zbłądzenia


III Różnice w zastosowanej metodzie interpretacji tekstu 

Różnice w zastosowanej metodzie interpretacji tekstu trudno jednoznacznie określić mianem błędu, a wynikają one z różnic pomiędzy poszczególnymi szkołami interpretacyjnymi. Często też śmiało można powiedzieć, że dopiero przyszłość pokaże, kto miał rację w spornych kwestiach, tym bardziej, że różnice zasadniczo dotyczą proroctw Biblijnych. 

Jako przykład niech nam posłuży różnica w podejściu do kwestii ksiąg prorockich, a szczególnie Księgi Objawienia występująca chociażby pomiędzy niektórymi Baptystami a zborami Plimuckimi. Niektórzy teolodzy baptystyczni stosują do tej księgi zasady hermeneutyki symbolicznej (główne znaczenie tekstu to symbol, który wyraża), podczas gdy bracia wolni, podobnie jak do pozostałych, hermeneutykę prostą (główne znaczenie tekstu jest tym, o czym tekst mówi nam wprost). Zasadniczo tego typu różnice nie są szczególnie groźne chyba, że ktoś stosuje hermeneutykę symboliczną do całej Biblii, co prowadzić może np. do uznania jedynie symboliczności śmierci Pana Jezusa Chrystusa. 

IV Konik 

Mianem konika postanowiłem określić ulubione, prawidłowe doktryny poszczególnych ugrupowań religijnych, które choć nie są fałszywe, jednak w sposób zasadniczy wpływają na zewnętrzny wyraz danego ugrupowania oraz czas poświęcany na nauczanie ulubionej doktryny w danej społeczności. Tak, więc dla Darbystów będzie to porządek na zgromadzeniach, dla Baptystów sprawa chrztu, dla Wolnych, eschatologia, itd. 

Same te doktryny są solidnie opierane na nauczaniu apostolskim i trudno im zarzucić wyraźną nieprawidłowość, jednak w skrajnym przypadku forowanie ulubionej doktryny może prowadzić do okaleczania doktryn podstawowych jak upamiętanie się z martwych uczynków i zbawienie z wiary, co wynika ze zbyt dużej ilości czasu poświęconego ulubionej doktrynie w stosunku do podstawowego nauczania apostolskiego. 

V Różnice w poziomie rozwoju danej doktryny 

Można łatwo zauważyć, że kościoły mogą różnić się pomiędzy sobą poziomem rozwoju jakiejś doktryny, choć np. nie różnią się zasadniczo w kwestii uznania samej doktryny za słuszną. Taką różnicę można wykazać na podstawie różnicy w nauczaniu odnośnie predestynacji występującej pomiędzy Kościołem Ewangelicko Augsburskim (Luterańskim), a Ewangelickim Reformowanym (Kalwińskim). Choć oba te kościoły uznają za słuszne, że zbawienie człowieka możliwe jest wyłącznie na podstawie suwerennego wyboru łaski Bożej, to jednak widać, że w tym drugim doktryna ta jest znacznie bardziej rozwinięta i bardziej szczegółowo nauczana i udowadniana. 

Podobnym, a może nawet lepszym przykładem jest ewolucja nauczania odnośnie komunii (łamanie chleba), które od całkowicie bałwochwalczego kultu występującego w Kościele Rzymskokatolickim, poprzez odrzucenie bałwochwalstwa u Ewangelików, lecz pozostawienie nauczania o obecności w komunii ciała i krwi Pana Jezusa, aż do Kalwińskiej doktryny na ten temat, mówiącej, że są to tylko symbole, rozwijało się w ciągu ostatnich kilku stuleci w tym samym kierunku. 

Chcąc podsumować: ten rodzaj różnic związany jest z historycznym rozwojem poszczególnych doktryn i ugrupowań religijnych z nimi związanych. Można śmiało stwierdzić, że nie są one różnicami krytycznymi, nie wpływają też na zasadnicze kwestie dotyczące życia wiecznego i zbawienia.